خاطره بازی فردوسی پور با گزارشهای بهرام شفیع

پس از درگذشت مرحوم بهرام شفیع، عادل فردوسی پور در برنامه حالا خورشید حاضر شد و از خاطراتی که با

بیشتر بخوانید