تیمسار اسفندیاری و مینیاتورهای بهزاد

حسین بهزاد مینیاتوریست مشهور، 12 تابلوی مینیاتور درخشان داشت که نزد تیمسار خلیل اسفندیاری نگهداری می شد. سرنوشت تیمسار اسفندیاری

بیشتر بخوانید