خاطره ای منتشر نشده از فروتنی عجیب امام موسی صدر در برابر یکی از مخالفینش!

روزی امام موسى صدر به ما گفتند: برخیزید تا با هم به جایی برویم و همه به راه افتادیم.

بیشتر بخوانید

شب تا صبح مراقب بقیه بیماران بیمارستان بود!

خاطره زهرا صدر، خواهر امام موسی صدر، روایتی است از رفتار “پرستارگونه” برادرش با بیماران بیمارستان فیروزآبادی قم؛ این خاطره

بیشتر بخوانید