عصبانیت ری شهری از صداوسیما و تبلیغات جناح ناطق نوری در انتخابات!

در خاطرات روزانه مرحوم هاشمی رفسنجانی مربوط به روز 28 خرداد سال 1376 می خوانیم: [آقای اسحاق جهانگیری]، استاندار اصفهان

بیشتر بخوانید

خاطرات ناطق نوری از وقایع 18 تیر سال 78؛ جلسه سران قوا با رهبری

خبرهایی كه از آغاز صبح در این باره می‌رسید، حكایت از این داشت كه آنچه رخ می‌دهد، یك جریان عادی

بیشتر بخوانید