جلال آل احمد و ابراهیم گلستان

مسعود بهنود از رابطه و دوستی و کدورت های شنیدنی بین جلال آل احمد و ابراهیم گلستان می گوید:

ادامه مطلب

جلال را غم و غصه این مردم و روزگار کشت.

علی حاج ابوالفتح، خواهرزاده جلال آل احمد و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان از خاطره ای فراموش نشدنی درباره دایی

ادامه مطلب

ماجرای شایعاتی پیرامون اشعار پروین اعتصامی

پروین اعتصامی دختر جوان شاعری بود که اعار نغز و محکمی می سرود. در آن روزگار ولی کمتر کسی باورش

ادامه مطلب

چندرسانه‌ای