روزی که بچه حزب اللهی ها شلاق خوردند.

زمانی که هنوز مجاهدین خلق دست به اسلحه نبرده بودند و ماهیت آن‌ها برای مردم آشکار نشده بود مثل سایر

بیشتر بخوانید

ابتکار جالب آیت الله صدوقی دربرابر ممانعت رژیم پهلوی از برگزاری مجالس عزاداری!

در آن زمان [رژیم پهلوی] شهربانی دستور داده بود که قبل از اینکه هر شخصی در خانه اش مراسم عزاداری

بیشتر بخوانید