روایت پزشک بیمارستان سینا از ترور سعید حجاریان

علی شکوری راد: *صبح روز ۲۳اسفندماه ۱۳۷۸از منزل به سمت بیمارستان سینا می‌رفتم. پشت چراغ قرمز تقاطع خیابان دکتر قریب

بیشتر بخوانید