متن تبریک عید نوروز توسط هیتلر به رضاشاه

ﺩﺭ آن زمان آلمانیها براﻯتوسعه راﻩآهن ایران زحمت زیادی کشیدند. بهﺍین خاطر محله ﺍطراف ایستگاه مرکزی راﻩآهن جنوب نازی آباد

بیشتر بخوانید