خاطره شنیدنی رضا نیازمند از رفتار شاه در جلسات شورای اقتصاد

رضا نیازمند (1300-1396) از کارگزاران حکومت پهلوی در دولت شریف امامی و امیرعباس هویدا بود. نیازمند یک مدیر توانمند اقتصادی

بیشتر بخوانید

خاطرات مردی که از دل رکود پایه های صنعتی شدن ایران را بنا نهاد؛ رضا نیازمند.

بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روز گذشته چهره در نقاب خاک کشید. «در اواخر سال 1336، من مدیرعامل

بیشتر بخوانید