روزگاری که از وضعیت زندگی وزرا درد مردم را می شد فهمید!

علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی در گفتگو با روزنامه اعتماد به خاطره ای از دکتر فرشاد مومنی درباره دولت میرحسین

بیشتر بخوانید

«اگر تو را گروگان بگیرند، ‌من برایت هیچ کاری نخواهم کرد»

علیرضا بهشتی، فرزند شهید آیت الله بهشتی، در گفتگو با روزنامه اعتماد می گوید: آیا تاکنون از امتیاز آقازادگی استفاده

بیشتر بخوانید

دیدگاه شهید بهشتی درباره حجاب اجباری

علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی در بخشی از گفتگوی خود با عصرایران میگوید: تفکر شهید بهشتی قطعاً با حجاب اجباری

بیشتر بخوانید