عطف به یادداشت «خواب آشفته روشنفکری دینی» ۲

ادامه از قسمت اول: در اینجا من از میزبان خواهش کردم شرح مفصل‌تری از ماجرا بدهد تا زمینه‌ی بحث آشکار

بیشتر بخوانید

عطف به یادداشت‌ «خواب آشفته‌ی روشنفکری دینی» ۱

پرسش آن مهمانی چه بود؟ جناب دکتر پورجوادی عزیز گزارش چند سطری شما از پرسش بنده و پاسخ آقای ملکیان

بیشتر بخوانید

روایتی خواندنی از یک مهمانی روشنفکران؛ روزی هزار بار مسلمان شوم و باز کافر

دیشب رفتم خانه یکی از دوستان به میهمانی. حدود بیست نفر بودیم. من روی کاناپاپه ای نشسته بودم  ووقتی آقای

بیشتر بخوانید