وقت شناسی فوق العاده شهید بهشتی به روایت ناطق نوری

یک روز، شاید اخوی شما، آقا محمدرضا هم حضور داشتند، در جلسات چهارشنبه‌ای که ایشان داشتند و در منزل تشکیل

بیشتر بخوانید