روزی که یک روحانی مسلمان خطبه روزه مسیحیان را در کلیسا خواند!

مرحوم صادق طباطبایی از ماجرای حضور امام موسی صدر در کلیسای کبوشین در سال ۱۹۷۵ و القای موعظه آغاز روزه

بیشتر بخوانید

کلیسای ما مسیحیان سوخته بود او با کمک مسلمانان بازسازی کرد

آگوست باخوس، نماینده سابق مجلس لبنان: زمانی که شهردار جدیده بودم و به کار وکالت و رسیدگی به مسائل حقوقی

بیشتر بخوانید

روایت یک واقعه تاریخی؛ سخنرانی یک روحانی مسلمان در کلیسای مسیحیان

امام موسی صدر، در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۵ (۳۰ بهمن ۱۳۵۳) برای خواندن خطبۀ موعظۀ آغاز روزه، در کلیسای کبوشین

بیشتر بخوانید