اورهان پاموک: روزی تمام پل‌های پشت سرم را خراب‌ و شروع به نوشتن کردم.

ادبیات ترکیه پر است از دن‌کیشوت‌هایی که کمر به نابودی رقیبانی سرسخت، آن هم تنها با قدرت کلمات بسته بودند؛

بیشتر بخوانید