پیشنهاد رئیس سازمان امنیت فرانسه به شاه

کنت الکساندر دومارانش، رئیس سازمان اطلاعات و امیت فرانسه در سالهای آخر حکومت پهلوی ملاقاتهای زیادی با شاه داشت. در یکی از این ملاقاتها، روزهایی که امام خمینی در فرانسه بود پیشنهادی به محمدرضا پهلوی برای خلاصی از وضع موجود می دهد

بیشتر بخوانید