در آغوش قاتل پدر!

محمد مطهری، فرزند شهید مطهری در کانال تلگرامش خاطراتش از پدر را منتشر کرد؛ محمد مطهری نوشت: بهمن ۱۳۵۸ قاتل

بیشتر بخوانید