عملیات روانی جالب صدام در جنگ!

روز شنبه 19 مهر 1365، نیروهای ایرانی در طرحی نو و عملیاتی غافلگیرانه، موفق شدند بیش از 100 کیلومتر به

بیشتر بخوانید