خاطرات راستگویی که خودش را وقف کودکان کرد!

من که دل خوشی از آخوندهای جوان و بی تجربه نداشتم که به نام انقلاب مدعی هر کار و تخصصی شده بودند؛ گفتم آقاجان سن و سالی هم نداری که بگویم حاج آقا این کارها به شما نیامده.

بیشتر بخوانید

داستان معلمی در محله بدنام ها؛ “خدا هست”

مهمان برنامه کتاب باز، معلم جوانی به نام مجتبی شکوری بود. شکوری در پاسخ به سوال سروش صحت که پرسید

بیشتر بخوانید

برخورد ماندگار مدیر با تاخیرهای صبح دانش آموز

اختصاصی خاطره نگاری- سال پیش دانشگاهی بودیم و چند ماه آخر سال بود و درس های سنگین وحال و هوای

بیشتر بخوانید