روزی که دادستان سازمان امنیت و دفاع به سراغ یکی از دانش آموزان دبیرستان البرز آمد!

محمدعلی مجتهدی (۱۲۸۷-۱۳۷۶)، رئیس وقت دبیرستان البرز، در بخشی از مصاحبه خود با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد

بیشتر بخوانید