روایت یکی از مدافعان حرم از نقش حماس در جنگ سوریه

مصطفی آقامحمدلو از رزمندگان مدافعان حرم و دوستان شهیدمصطفی صدرزاده، در بخشی از کتاب تقریظ شده سرباز روز نهم می

بیشتر بخوانید