همه خریدهای مهم شان را ایدئولوژیک انجام می دهند!

وحید اشتری، فعال فرهنگی و دانشجویی در کانال مکتوبات ندشت: قبلا شنیده بودم اینها همه خریدهای مهم شان را ایدئولوژیک

بیشتر بخوانید