رمز گشایی از کلمه “بیست و پنج” در فیلم خشکسالی و دروغ

پدرام علیزاده کارگردان فیلم خشکسالی و دروغ: مورد دیگر [ایراد شورای ممیزی به فیلم خشکسالی و دروغ] مسئله‌ی ناسزاها بود که

بیشتر بخوانید