زندگینامه ناصر حدادزاده از کار آفرین های مطرح و موفق

ناصر حدادزاده سال 1327 در خانواده مذهبی و شهید پرور در تهران به دنیا آمد، عموی ایشان (شهید محمد حدادزاده) ازهم رزمان آیت الله کاشانی بودند که در مبارزه با سلطنت پهلوی به شهادت رسیدند.

ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺪادزاده از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده، ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار آﻫﻨﮕﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺳﺎل 1325 از وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮد اﯾﺮان، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺪادزاده دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد و دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه Bern درﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﻓﺮد رﺿﺎ را در ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود 200 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ادوات ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﮓ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰار آﻻت ﮐﺸﺎورزی, ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺟﻨﮓ زده اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎﺧﺘﺮان، ﻏﺮب ﻻﺳﺘﯿﮏ و اﯾﺮان ﻓﺮﻏﻮن را در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از 500 ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎوه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺰار ﯾﺪک ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اداﻣﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎل1361ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺑﺰارآﻻت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ ﺳﻔﺎل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آﺟﺮﺳﺎ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا، ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی، دﻫﺴﺘﺎن زﻫﺮای ﺑﺎﻻ، روﺳﺘﺎ ﻃﺎﻫﺮآﺑﺎد ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده، در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 40 ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺟﺮ و ﺳﻔﺎل درﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ:
1. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﯾﺮان از52 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮی اﯾﺸﺎن( ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻐﺮ ﺣﺪادزاده)
2. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی واﻧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﯾﺮان، ﺳﺎل1370 اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 212/000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ری ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻓﻮﻻد اﻗﺪام و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد، ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭘﺮس ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺎﯾﭙﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
3. در دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ, ﺳﺎل1370 ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﺳﺎزی اﺑﺰارﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺮان، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎد ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ، واردات و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی دو دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی زرﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺪادزاده:
1. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آرﯾﺘﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش.
2. ﺗﻌﺪاد 52 ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی و ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
3. راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺴﺖ ﺧﻮدرو، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ژاﭘﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن .
4. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ در ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، 65 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو:
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو:
1. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل 1384 و اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری رﻧﻮ در ﺳﺎل 1390 واردات ﺧﻮدرو از رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
2. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮﺳﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ.
3. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل 1396ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی رﻧﻮ، ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش 30% + ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو20% +رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ 50% ﺳﻬﺎم( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 300/000 دﺳﺘﮕﺎه، در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﯿﺶ از 50 ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
4. ﺗﻌﺪاد 43 ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی و ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
5. ﺧﺮﯾﺪ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ
ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس( ﺟﯿﻠﯽ ﭼﯿﻦ)
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس در ﺳﺎل 1384 و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ، در ﺳﺎل 1396ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﭼﯿﻦ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎل 1397 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻪ ﺷﮑﻦ ﺳﺎزه ﮐﻪ از ﺳﺎل 1376 در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ، زرﻫﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻟﯿﻔﺘﺮاک( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﮔﺬارﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺟﺎده ﺳﺎوه)ﺷﻬﺮک زاوﯾﻪ و ﺷﻬﺮک ﻧﺼﯿﺮآﺑﺎد( درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اروﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺳﺎل 1395 ﺷﺮﮐﺖ اروﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺴﺎزی در دﺳﺘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺘﺮا اﯾﻮﮐﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮوش وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻮق آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﺳﺎل1395ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻮای ﭘﺎک، ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزات ﻻزم از ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ از 60 دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی )ﺑﺮﻗﯽ و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف( ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و رﻧﻮ، اﺳﺘﺨﺪام و آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری راه اﻧﺪازی ﺷﺪه.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎر:
ﺳﺎل 1373 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ درﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ (ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر) و ﻟﺰوم اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 5/200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزات ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اداری ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 21 ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 770 واﺣﺪ ﺗﺠﺎری و اداری وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻮرس ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 5000 ﻧﻔﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دراﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮج آﻧﺎﻫﯿﺪ:
ﺳﺎل1374 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ وراه اﻧﺪازی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری، اداری، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ده ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺳﻪ راه ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، اول ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ، ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺎﻫﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ39 ﻃﺒﻘﻪ )238واﺣﺪ ﺗﺠﺎری206واﺣﺪ اداری830 ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ(، ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ، زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 400ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺶ از 6000 ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

به قطع یقین با مروری بر زندگی نامه ناصر حداد زاده می توان او را یکی از کارآفرینان مطرح و موفق کشور نامید که همواره برای اعتلای نام ایران، توسعه اقتصادی کشور و ایجاد مشاغل جدید کوشش نموده است.

تاریخ درج مطلب: شنبه، ۲۶ اسفند، ۱۴۰۲ ۹:۲۹ ق.ظ

دسته بندی: تبلیغات در خاطره نگاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *