من فرنگیس 18 سال داشتم!

ورودی‌های شهر پر شده بود از سربازان عراقی که ابایی نداشتند زندگی تعدادی آدم بی‌گناه را به نیستی و خانه

بیشتر بخوانید